Asset Publisher Asset Publisher

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Reptowo"


   Obiektem szczególnie cennym pod względem przyrodniczym, wyróżniającym Nadleśnictwo Kliniska,  jest unikalne Torfowisko Reptowo, zaliczane do torfowisk bałtyckich. Położone jest na południowym krańcu Puszczy Goleniowskiej i należy do jednego z największych obiektów tego typu na Pomorzu. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Reptowo" został utworzony w 2007 roku, chroni pozostałości dużego torfowiska wysokiego Reptowo. Powierzchnia terenu chronionego wynosi 460,97 ha.
Torfowisko Reptowo obejmuje obszar ok. 10 km2, który to w przeważającej części wyłączony jest z prowadzenia gospodarki leśnej.
Szata roślinna torfowiska zróżnicowana jest w zależności od dostępności wody. W miejscach przesuszonych zlokalizowane są zbiorowiska zdegradowanego boru bagiennego, budowane w warstwie drzew przez sosnę zwyczajną Pinus sylvestris z domieszką brzozy omszonej Betula pubescens. W runie często występują płaty widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. W miejscach bardziej wilgotnych, gdzie od jesieni do późnej wiosny poziom wody gruntowej sięga powierzchni podłoża, wykształciły się fitocenozy, w których dominuje brzoza omszona, z torfowcami i wełnianką w runie.
W celu rewitalizacji i ochrony tego obszaru Nadleśnictwo Kliniska wspólnie z Klubem Przyrodników, przy udziale środków pomocowych z Funduszu „Life", realizuje program „Ochrona Torfowiska Reptowo".
Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do zatrzymania wód opadowych i roztopowych, głównie z sezonu jesienno – zimowego, i zwiększenia retencyjności torfowiska. Realizacja planu możliwa będzie poprzez budowę ok. dwudziestu progów piętrzących oraz kilku zastawek na istniejących rowach melioracyjnych. Zakładana maksymalna wysokość piętrzenia, zarówno zastawek jak i progów piętrzących, ma wynieść 90cm. Powyższe zabiegi odwrócą obserwowaną od kilkunastu lat niekorzystną tendencję obniżania poziomu wód powierzchniowych i gruntowych.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Leśny w Strudze"

Cenny krajobraz naturalny w dolinie rzeki Płoni na granicy strefy ochronnej Parku Krajobrazowego. W zarządzie Nadleśnictwa Kliniska powierzchnia ZPK wynosi 0,58 ha.