Asset Publisher Asset Publisher

ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

 

Ochrona przed owadami

Na bieżąco prowadzimy obserwacje  i prace prognostyczne dotyczące owadów, które potencjalnie mogą zagrażać istniejącym lasom. Aktualnie nie zaobserwowaliśmy istotnego zwiększenia owadów, jednak nie zaniedbujemy ciągłego monitorowania populacji owadów.

Ochrona przed zwierzyną

Szkody wyrządzane przez ssaki mają duży wpływ na jakość upraw i młodników. Inwentaryzacja uszkodzeń wykonana w roku 2017 wskazuje na zmniejszenie  się szkód istotnych w uprawach i młodnikach. Wdrożyliśmy program rozgradzania upraw i młodników sosnowych w celu rozproszenia uszkodzeń powodowanych przez jeleniowate. W celu zwiększenia bazy żerowej dla zwierzyny wykładamy drzewa zgryzowe w ramach zabiegów wycinania drzew przy realizacji zadań gospodarczych. Mimo tych działań musimy część nowo zakładanych upraw oraz domieszki  liściaste – głównie dęba grodzić siatką, aby umożliwić sadzonkom prawidłowy rozwój.  W celu obniżenia kosztów grodzeń wdrożyliśmy innowacyjną metodę grodzeń tymczasowych – mocowanie siatki do drzew za pomocą opasek. Zwiększenie liczebności populacji bobrów spowodowało wzrost ilości drzew uszkodzonych ogryzaniem i podtopieniem – szkody te mogą zagrażać ciągłości istniejących drzewostanów w różnym wieku.

Szkody wywołane przez czynniki abiotyczne

Lokalne wahania poziomu wód gruntowych, przymrozki wiosenne oraz okresy z mniejszą ilością opadów mają wpływ na kondycję upraw, młodników i starszych drzewostanów. W związku z tym czasami konieczne jest ponowne sadzenie drzewek, które zapewnia ciągłość istnienia lasu na powierzchniach uszkodzonych.

Zagrożenia antropogeniczne

Lasy Nadleśnictwa Kliniska charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów występuje w miesiącach marzec, kwiecień, maj, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na penetracje lasu przez turystów i wysokie temperatury powietrza oraz niską wilgotność ściółki. Zagrożenie pożarowe zmniejsza się dopiero jesienią gdy spada temperatura a zwiększa się wilgotność ściółki.  Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00  i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00  poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie. Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100 metrów od nich nie można używać otwartego ognia.

Nadleśnictwo Kliniska posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy biurze nadleśnictwa oraz systemu telewizji przemysłowej.

Nadleśnictwo Kliniska zalicza się do   I kategorii zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie. Teren Nadleśnictwa Kliniska jest monitorowany przez system dwóch kamer telewizji przemysłowej umieszczonych na wieżach przeciwpożarowych: przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska oraz przy siedzibie Leśnictwa Cisewo.

Nadleśnictwo Kliniska dysponuje własnym samochodem gaśniczym Star.

oraz samochodem patrolowo-gaśniczym Toyota

Na terenie Nadleśnictwa Kliniska znajduje się  15 punktów czerpania wody

Pożary w 2017 roku:

 • Pożarów ogółem: 6
 • Powierzchnia pożarów ogółem: 0,09 ha
 • Przeciętna powierzchnia pożarów:  0,02 ha

Podstawowe zagrożenia :

 • linie kolejowe relacji Szczecin – Świnoujście  (S – N) oraz Szczecin - Stargard (W – E),
 • drogi:
  • ekspresowe i krajowe: nr 3 i nr 10,
  • wojewódzkie: nr 142 i inne.
 •  parkingi i miejsca postoju zlokalizowane przy drogach,
 • penetracja lasów przez lokalną ludność oraz turystów,
 • linie energetyczne.

Nadleśnictwo Kliniska będzie realizowało w ramach projektu pt.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów":

- Budowę dostrzegalni p.poż na terenie leśnictwa Załom,

- Modernizację dostrzegalni (wieży kratowej) w Reptowie na terenie leśnictwa Cisewo,

- Zakup 2 kamer – sprzętu do lokalizacji pożarów.

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kliniska zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 23863,44 ha.   

Lesistość w zasięgu terytorialnym (71 tys.ha) wynosi 33,4%

Lasy Nadleśnictwa tworzy 108 kompleksów. Pomimo pozornie dużej ilości kompleksów, Nadleśnictwo charakteryzuje się zwartymi lasami.

Grunty Nadleśnictwa położone są w sąsiedztwie dużych miast takich jak Szczecin, Stargard Szcz., Goleniów na terenie powiatu stargardzkiego, goleniowskiego, gryfińskiego i miasta Szczecin w niżej wymienionych gminach:

·                 Goleniów - 12 595,71 ha

·                 Kobylanka - 7103,08 ha

·                 Maszewo - 202,46 ha

·                 Stara Dąbrowa - 316,32 ha

·                 Stare Czarnowo - 27,84 ha

·                 Stargard  - 2930,87 ha

oraz w miastach:

·                  Szczecin - 651,58 ha

·                  Goleniów – 35,58 ha

Nadleśnictwo Kliniska jest nadleśnictwem jednoobrębowym o nazwie Kliniska w skład którego wchodzi 13 leśnictw: Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca, Pucko, Strumiany, Załom, Poczernin, Sowno, Wielgowo, Cisewo, Niedźwiedź, Morawsko, Bącznik.

      Pod względem przyrodniczo – leśnym obszar ten wchodzi w skład I Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Szczecińskiej, stanowiąc południową część Puszczy Goleniowskiej.
Rzeźba terenu Nadleśnictwa Kliniska ukształtowana została w stadiale pomorskim ostatniego zlodowacenia – w plejstocenie oraz po ustąpieniu lodowca w okresie  współczesnym-holocenie.

       Powierzchniową warstwę utworów geologicznych obszaru Nadleśnictwa tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe głównie plejstoceńskie, zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), stadiału głównego, fazy pomorskiej. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują młodsze utwory-holoceńskie. Są to piaski rzeczne w dolinach cieków i osady organiczne. Część powierzchni zajmują utwory eoliczne. Okres ich powstania określa czwartorzęd nierozdzielny. Tworzyły się na przełomie plejstocenu i holocenu. 

       Grunty Nadleśnictwa położone są w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, w krainie Szczecińskiej. Charakteryzuje się on tym, iż jest bardziej morski, łagodniejszy. Klimat obszaru Nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza (wpływ sąsiedztwa Zalewu Szczecińskiego).

       Gatunki liściaste w takich warunkach klimatycznych mogą zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu dobre warunki wegetacyjne. Średnia temperatura roczna wynosi blisko 90C, zaś długość okresu wegetacyjnego 215 – 220 dni. Częstym zjawiskiem, powstałym w wyniku przemieszczania się obszarów barycznych o znacznej różnicy ciśnień atmosferycznych, są powtarzające się cyklicznie wiatry huraganowe, powodujące znaczne szkody w drzewostanach Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Kliniska położone jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewniach rzeki Iny, rzeki Płoni, Jez. Dąbie oraz Jez. Miedwie.

Ogólnie można stwierdzić, że klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza.

Na zagrożenie środowiska przyrodniczego największy wpływ ma  obniżający się poziom wód gruntowych, zwierzyna płowa oraz szkodniki owadzie, Istotny negatywny wpływ na lasy Nadleśnictwa  Kliniska mają z uwagi na położenie czynniki antropogeniczne.